ติดต่อชมรม

ชมรมนักศึกษามุสลิม ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา 2
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 3 หมู่ 2 ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

email: msc.kmitl@gmail.com